Dodana vrijednost svojim znanjem i aktivnim sudjelovanjem pomaže u unapređenju naše profesionalne struke pišući članke za časopise:
„Računovodstvo i financije“ Hrvatske zajednice računovođa i financijskih djelatnika i
TEB-ov „Financije i porezi“.

U ovom dijelu također možete naći i objave o nama u raznim medijima te informacije o održanim predavanjima.

 • Objava u Večernjem listu – Kako odabrati dobar knjigovodstveni servis?

  vecernji-list-u-medijima
  U Večernjem listu objavljen je članak “Kako odabrati dobar knjigovodstveni servis” čiji Vam sadržaj prenosimo u cijelosti.

  Preuzmi

 • Predavanje na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu: Računovodstvo u praksi

  Računovodstvo u praksi Dodana vrijednost je na poziv Ekonomskog fakulteta u Zagrebu održala fakultativno predavanje na temu: Računovodstvo u praksi.

  Preuzmi

 • Financije i porezi: Faktoring – financiranje prodajom potraživanja

  Picture1Kroz članak nas autorica upoznaje s temeljnim značajkama faktoringa kao načina financiranja poduzetnika putem prodaje svojih potraživanja, te njegovim računovodstvenim i poreznim tretmanom.

  Preuzmi

 • Financije i porezi: Umanjenje vrijednosti financijske imovine

  umanjene-vrijednosti-dodana-vrijednost Na kraju svakog izvještajnog razdoblja poduzetnici trebaju procijeniti postoji li objektivni dokaz o umanjenju vrijednosti financijske imovine. Ako se utvrdi da postoji, potrebno je utvrditi i evidentirati gubitak od umanjenja vrijednosti financijske imovine.

  Preuzmi

 • Financije i porezi: Računovodstvo financijske imovine raspoložive za prodaju

  U članku autorica obrazlaže računovodstveno praćenje financijske imovine raspoložive za prodaju sukladno odredbama HSFI-a i MSFI-a. Također, pojašnjava kada financijsku imovinu klasificirati upravo u kategoriju raspoloživo za prodaju te kakvi su financijski i porezni efekti takvog vrednovanja.

  Preuzmi

 • Financije i porezi: Računovodstvo ulaganja u trezorske i komercijalne zapise

  Picture5 U ovom članku donosimo prikaz knjigovodstvenog evidentiranja i vrednovanja trezorskih i komercijalnih zapisa, ovisno o kategoriji financijske imovine u kojoj su zapisi klasificirani.

  Preuzmi

 • Financije i porezi: Učinci promjena tečajeva stranih valuta pri vrednovanju financijske imovine

  U članku se prikazuje vrednovanje učinaka promjene tečaja stranih valuta nastalih na stavkama financijske imovine i način njihovog računovodstvenog evidentiranja te objavljivanja, ovisno o kategoriji financijske imovine.

  Preuzmi

 • Financije i porezi: Objavljivanje izloženosti društva rizicima

  Picture3 Veliki i srednji poduzetnici obvezni su sastaviti, a za potrebe javne objave i dostaviti godišnje izvješće koje, između ostalog, treba sadržavati informacije o izloženosti društva cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka. U članku pobliže objašnjavamo svaki od navedenih rizika te načine njihova kvantificiranja.

  Preuzmi

 • Računovodstvo i financije: Godišnji financijski izvještaji otvorenih investicijskih fondova za 2009. godinu

  Picture6 Društva za upravljanje investicijskim fondovima sastavit će godišnje financijske izvještaje za 2009. godinu u istoj formi kao i prošle godine te ih javno objaviti u Registru godišnjih financijskih izvještaja pri Financijskoj agenciji zajedno s godišnjim financijskim izvještajima o vlastitom poslovanju. U nastavku slijedi prikaz zakonodavnog i strukovnog okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja otvorenih investicijskih fondova.

  Preuzmi

 • Financije i porezi: Obveznice – priznavanje i mjerenje

  obveznice-dodana-vrijednost Obveznica je dužnički vrijednosni papir koji se izdaje s ciljem prikupljanja financijskih sredstava s unaprijed definiranim rokom povrata. Postoji mnoštvo vrsta obveznica, a glavne skupine (obzirom na novčane tokove) su: kuponska obveznica, obveznica bez kupona te anuitetska obveznica. Obzirom na izdavatelja, obveznice se mogu podijeliti na: državne, municipalne i korporativne.

  Preuzmi

 • Financije i porezi: Financijski instrumenti – priznavanje i mjerenje

  financijski-instrumenti-dodana-vrijednost U članku autorica prikazuje na koji način se financijski instrumenti klasificiraju i u skladu s tim vrednuju, uz praktične primjere knjiženja. Predmet ovog članka su ulaganja u financijske instrumente u djelokrugu MRS-a 39 – Financijska imovina: priznavanje i mjerenje, odnosno HSFI-a 9 – Financijska imovina.

  Preuzmi

 • Računovodstvo i financije: Umanjenje vrijednosti financijske imovine prema HSFI 9 i 12 i MRS 39

  Na svaki datum bilance subjekt mora financijsku imovinu mjerenu prema trošku stjecanja ili amortiziranom trošku podvrgnuti testu umanjenja. Ako postoji objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti, subjekt će gubitak od umanjenja vrijednosti priznati u računu dobiti i gubitka odnosno kapitalu primjenom HSFI odnosno MSFI. S obzirom na značajan i dugotrajan pad cijena dionica koji uočavamo na našem i svjetskom tržištu, u članku se obraća dodatna pozornost na umanjenje vrijednosti vlasničkih vrijednosnih papira.

  Preuzmi

 • Računovodstvo i financije: Pravila poslovnog ponašanja prilikom pružanja investicijskih usluga

  Picture8

  Donošenjem Zakona o tržištu kapitala (Nar. nov., br. 88/08.) zakonodavac je konkretnije precizirao pravila ponašanja investicijskih društava kao dobrih gospodarstvenika kako bi se postigla veća zaštita klijenata i transparentnost u poslovanju. U nastavku su prikazane zakonodavne odredbe s kojima bi svi ulagatelji na tržištu kapitala trebali biti upoznati, a što se posebno odnosi na male ulagatelje s limitiranim znanjem i iskustvom vezanim uz transakcije financijskim instrumentima.

  Preuzmi

 • Računovodstvo i financije: Utjecaj Zakona o tržištu kapitala na društva koja pružaju usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja

  Ovaj članak je nastavak članka iz RIF-a br. 11/2008., „Osvrt na Zakon o tržištu kapitala“ u kojem se autorica ukratko osvrnula na odredbe Zakona o tržištu kapitala objavljenog u Nar. nov., br. 88/08., koji će stupanjem na snagu 01. siječnja 2009. godine u potpunosti zamijeniti dosadašnji Zakon o tržištu vrijednosnih papira (Nar. nov., br. 84/02. i 138/06.) te nam donijeti i brojne nove propise prenesene iz Direktiva EU. Ovog puta prikazat će nam koje će odredbe najznačajnije utjecati na poslovanje društava koja pružaju usluge upravljanja portfeljem i investicijskog savjetovanja.

  Preuzmi

 • Računovodstvo i financije: Osvrt na Zakon o tržištu kapitala

  Picture9 Zakon o tržištu kapitala objavljen u Nar. nov., br. 88/08. stupanjem na snagu 01. 01. 2009. godine u potpunosti će zamijeniti dosadašnji Zakon o tržištu vrijednosnih papira (Nar. nov., br. 84/02. i 138/06.) te nam donijeti i brojne nove propise prenesene iz Direktiva Europske unije. Pravilno provođenje Zakona o tržištu kapitala donijet će veću zaštitu imovine klijenata investicijskih društava.

  Preuzmi